top of page

PRIVACY POLICY

Schoonheidssalon en medisch pedicure praktijk Claudia / Perfectbeautyshop.nl

Zeisstraat 2a

4818 EG Breda

KVK: H20100974

BTW nummer: NL139854253B01

Schoonheidssalon en Medisch Pedicure praktijk Claudia / Perfectbeautyshop.nl hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Schoonheidssalon en Medisch Pedicure praktijk Claudia / Perfectbeautyshop.nl houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Schoonheidssalon en Medisch Pedicure praktijk Claudia / Perfectbeautyshop.nlzijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

 • uw domeinnaam maar niet uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina;
 • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert;
 • de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan;
 • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt
 • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en / of siteregistratie

Deze informatie wordt gebruikt:

 • voor intern gebruik en wordt daarna verwijderd;
 • om de inhoud van onze website te verbeteren;
 • de informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN KLANTEN:

 • Persoonsgegevens van klanten worden door Schoonheidssalon en Medisch Pedicure praktijk Claudia / Perfectbeautyshop.nl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de bestelling/aankoop;
 • Administratie, bevestiging, uitlevering;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht; Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Schoonheidssalon en Medisch Pedicure praktijk Claudia / Perfectbeautyshop.nl de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Straat;
 • Huisnummer;
 • Postcode;
 • Woonplaats:
 • (Mobiel) Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Schoonheidssalon en Medisch Pedicure praktijk Claudia / Perfectbeautyshop.nl opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst, en daarna in het verkoopsysteem voor maximaal 7 jaar.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN NIEUWSBRIEF ABONNEES

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Schoonheidssalon en Medisch Pedicure praktijk Claudia / Perfectbeautyshop.nl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Schoonheidssalon en Medisch Pedicure praktijk Claudia / Perfectbeautyshop.nl de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 •  Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Schoonheidssalon en Medisch Pedicure praktijk Claudia / Perfectbeautyshop.nl opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men aangemeld is.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Schoonheidssalon en Medisch Pedicure praktijk Claudia / Perfectbeautyshop.nl heeft geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 • maken wij gebruik van een derde partij voor:
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

BINNEN DE EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

Schoonheidssalon en Medisch Pedicure praktijk Claudia / Perfectbeautyshop.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Schoonheidssalon en Medisch Pedicure praktijk Claudia / Perfectbeautyshop.nl van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

VRAGEN

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

CONTACTGEGEVENS

Schoonheidssalon en Medisch Pedicure praktijk Claudia / Perfectbeautyshop.nl

Zeisstraat 2A

4818 EG Breda

076-5971152 ( ook via Whatsapp )

bottom of page